ANUNCI CONVOCATÒRIA CONCURS PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU I L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL MUNICIPAL DE LA VERITABLE ALIANÇA DE LA VILELLA ALTA

06/11/2019

ANUNCI CONVOCATÒRIA CONCURS PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU I L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL MUNICIPAL DE LA VERITABLE ALIANÇA DE LA VILELLA ALTA

ANUNCI

 

AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA

Havent quedat deserta convocatòria del concurs per la concessió administrativa per a l’ús privatiu i l’explotació del servei de bar al Casal Municipal  de La Veritable Aliança de la Vilella Alta, feta pública mitjançant anunci numero 2019-9016 en el BOPT de data 8 d'octubre de 2019. Per aquest motiu, s’exposa novament al públic el plec de clàusules modificades, per un termini de 5 dies naturals, a comptar del dia de la publicació d’aquest anunci en la web municipal i en el tauler d'edictes de l'ajuntament, per tal que es puguin presentar reclamacions. En el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva

Simultàniament es procedeix a la convocatòria de l’esmentat concurs. En el cas que es presentin al·legacions al plec de clàusules, el termini de presentació de proposicions es prorrogarà pel temps necessari per a la seva resolució.

 

1.- Entitat adjudicatària

a) Organisme:  Ajuntament de la Vilella Alta.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

2.- Objecte del contracte:

a) Concessió administrativa per a l’ús privatiu i l’explotació del servei de bar del Casal Municipal La Veritable Aliança d’aquesta població.

3.- Termini màxim de la concessió: 1 any, prorrogable fins un màxim de 3  anys, amb revisió anual de clàusules.

4.-  Tramitació i procediment d'adjudicació:

a) Tramitació: Urgent

b) Procediment d'adjudicació: Obert, amb diversos criteris de valoració

c) Criteris d’adjudicació: Segons el barem de puntuació i amb la ponderació que s’indica a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars.

5.- Tipus de licitació: 50 € mensuals, IVA exclòs, que poden ser millorats a l’alça

6.- Garanties: No s'exigeix cap garantia.

7.- Obtenció de documentació i informació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de la Vilella Alta

b) domicili: Plaça de les Eres número 1

c) Localitat i codi postal: La Vilella Alta, 43375

d) Telèfon i fax: 977839375

e ) Correu electrònic: aj.vilellaalta@altanet.org

h) Web: Els documents es poden consultar al web municipal, http://www.vilellaalta.altanet.org/ .

8.- Requisits específics del contractista: Segons s'indica a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars

9.- Presentació d'ofertes: El termini de presentació d’ofertes serà de 5 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en la web municipal i en el tauler d'edictes de l'ajuntament. No obstant, si es presenten al·legacions al plec de clàusules administratives, es prorrogarà per un termini de 10 dies naturals a comptar des de la data d’aprovació definitiva del plec.

10. Documentació a presentar: Segons clàusula 9 del Plec de Clàusules administratives i tècniques particulars.

11. Lloc de presentació: Ajuntament de la Vilella Alta, plaça de les Eres, 1, 43375 La Vilella  Alta.

12. Forma de presentació: L'establerta a la clàusula 9 del Plec de Clàusules administratives i tècniques particulars.

13.- Obertura de les ofertes:

a) Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de la Vilella Alta

b) Domicili: Plaça de les Eres número 1, 43375 la Vilella Alta

c) La data i hora de l'obertura d'ofertes, que es dura a terme seguint el procediment i termini assenyalats  en la clàusula 12 del Plec es publicarà  a la  web municipal, http://www.vilellaalta.altanet.org  i es notificarà directament als licitadors.

 

La Vilella Alta, 6 de novembre de 2019

 

L'Alcalde

 

Damià Fabrega Sabaté