ANUNCI NOVA DATA INICI OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES DE LA VILELLA BAIXA I LA VILELLA ALTA

26/02/2020

ANUNCI NOVA DATA INICI OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES DE LA VILELLA BAIXA I LA VILELLA ALTA

AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA

 

EDICTE

L'Ajuntament de la Vilella Alta comunica a tots els possibles interessats que la Generalitat de Catalunya ha fixat la nova data d'inici de les operacions de delimitació dels termes de la Vilella Alta i la Vilella Baixa per al proper dia 10 de març de 2020, a les 10,30 hores, a la seu de l'ajuntament de la Vilella Baixa.

El que es comunica per general coneixement i als efectes previstos en l'article 30 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis.

La Vilella Alta, 26 de febrer de 2020

L'alcalde,

Damià Fabrega Sabaté