PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL MUNICIPAL DE LA VERITABLE ALIANÇA DE LA VILELLA ALTA

07/10/2020

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL MUNICIPAL DE LA VERITABLE ALIANÇA DE LA VILELLA ALTA