BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA

20/02/2020 Actualitat

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA. – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS

 

Base 1a. Objecte de la convocatòria

 

L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal a temps parcial, denominació “Peó de serveis”, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional de personal laboral, relacionat amb el número 2 de la plantilla de pesronal laboral, que es doni a l’Ajuntament de Vilella Alta.

 

El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure.

 

La dedicació del personal contractat serà de 25 hores setmanals (66,66 %)

 

El personal contractat temporalment tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació i la dedicació.

 

La present convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la Seu electrònica i Portal de Transparència de l’Ajuntament. La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà a la Seu electrònica de l’Ajuntament en els termes establerts en aquestes Bases.

 

Les funcions del lloc de treball seran les corresponents al Grup de classificació AP per al grup professional de peó multifuncions i concretament les següents:

 

 • Executar aquelles funcions elementals i rutinàries de la seva especialitat vinculades a la construcció, manteniment i conservació de dependències municipals, via pública i altres espais municipals d'acord amb les instruccions i la coordinació d'un superior i seguint els procediments establerts, per al correcte funcionament dels serveis.
 • Executar funcions elementals i rutinàries segons la seva especialitat dins del seu àmbit d'actuació: 

 

 1. Realitzar treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment a la via pública i/o a les dependències municipals, etc.,
 2. Reparar llambordes, fuites d'aigua, mobiliari en general, etc.,
 3. Efectuar treballs vinculats a la reparació i manteniment d'elements de fusta, metàl·lics, d'instal·lacions d'aigua, gas, elèctriques, sistemes d'il·luminació i altres requerits.
 4. Dur a terme treballs de pintura de les instal·lacions municipals i de manteniment de la senyalització viària de les vies públiques.
 5. Realitzar els treballs vinculats a la creació i manteniment dels jardins, plantes, arbres i altres requerits i realitzar treballs com ara preparar sòls, sembrar, plantar flors, arbres i arbustos, conrear jardins o parcs, realitzar tractaments segons les normes que dicti l’ajuntament, etc.
 6. Executar els treballs vinculats a la neteja de les vies i espais públics, instal·lacions esportives, piscina municipal i del mobiliari urbà.
 7. Proveir-se del material necessari per a l'execució de les tasques del seu lloc de treball. Realitzar trasllats de materials.
 8. Fer servir adequadament les eines, equips, vehicles i maquinària necessaris pel desenvolupament dels treballs encomanats i transportar, muntar i desmuntar els equips de treball. I tenir cura del seu estat d'ordenació, reparació, neteja i conservació.
 9. Informar de qualsevol incidència, anomalia o desperfecte al seu superior.
 10.  Col·laborar en redactar els documents interns dels treballs diaris efectuats acreditant el temps destinat a la seva realització i el material utilitzat.
 11.  Col·laborar en el muntatge i desmuntatge d'infraestructures necessàries: tarimes, trasllat de mobiliari, escenaris, etc. per al desenvolupament de qualsevol tipus d'esdeveniment o adequació d'espais.
 12.  Col·locar adornaments de Nadal, llums,...
 13. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball d'acord amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. Utilitzar els equips de protecció adequats per a cada tasca.
 14.  Realitzar la lectura dels comptadors d’aigua.
 15.  Realitzar el control de la cloració de l’aigua seguint els protocols establerts.
 16.  Realitzar la recollida de residus seguint els procediments establerts.
 17.  Realització dels avisos municipals i altres pregons a través dels canals oficials.

 

 • Informar periòdicament al superior jeràrquic sobre els resultats dels treballs efectuats, seguint els protocols establerts.

 

 • Revisar i proposar millores en les pròpies tasques.

 

 • Col·laborar, en situacions puntuals, en la realització de tasques dels superiors jeràrquics immediats dins del seu àmbit de gestió.

 

 • I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

 

El lloc de treball requereix disponibilitat horària per atendre situacions derivades d’emergències, urgències, etc.,

Les persones que participin en aquest procés selectiu, i el superin, formaran part de la borsa de treball. Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat dels mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates.

En la crida dels aspirants se seguirà l’ordre de la puntuació final obtinguda, de major a menor puntuació. En  el  cas  que  en  procedir  a  l’ordenació  de  les  persones  candidates,  d’acord  amb  la puntuació total obtinguda, es produïssin empats, es resoldran atenent successivament els criteris següents:

 

 • Major puntuació a l’apartat de treball realitzat en altres llocs similars al que es convoca i en segon lloc a l’apartat de formació relacionada amb el lloc de treball.
 • De persistir l’empat s’efectuarà un sorteig.

 

Base 2a.  Gestió de la borsa

 

2.1. Constituïda la borsa, com a mitjans de crida a les persones candidates per a cobrir les contractacions de personal laboral temporal que sigui necessari, s’utilitzarà la comunicació telefònica i el correu  electrònic. Es realitzaran  dues  trucades  telefòniques  en  franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent, i es trametrà un correu electrònic. Tota comunicació entre l’Administració i les persones interessades que derivi de l’aplicació d’aquest procés s’efectuarà emprant l’adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent d’exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització (amb comunicació escrita adreçada a l’Ajuntament). Si no es pot contactar amb l’aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24 hores, aquest veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb el següent aspirant de la llista, si bé l’aspirant mantindrà la mateixa posició, sens perjudici que si és impossible contactar en tres propostes de contractació se l’exclourà de la borsa.

 

2.2. Quan sorgeixi una necessitat de personal es contactarà la persona que tingui major puntuació de la borsa que estigui disponible, d’acord amb els criteris següents:

 

 • Es consideraran disponibles per cobrir llocs les persones de la borsa que no prestin serveis en aquell mateix moment a l’Ajuntament, llevat de les excepcions establertes per al contracte de relleu. En aquest sentit, d’acord amb el que estableix l’article 12.7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels treballadors, els contractes de relleu s’oferiran a les persones que els correspongui per ordre de puntuació a la borsa que estiguin en situació d’atur o que tinguin concertat amb l’Ajuntament un contracte de durada determinada.
 • Quan un treballador/a temporal finalitzi el seu contracte s’incorporarà de nou a la borsa en la mateixa posició que tenia sempre i quan la valoració de l’Ajuntament hagi estat favorable i supeditat, en tot cas, al compliment de la normativa corresponent de durada màxima de les relacions laborals/funcionarials temporals. A aquest efecte l’Ajuntament emetrà, si escau, un informe sobre la idoneïtat de la prestació dels serveis i el manteniment de la persona a la borsa un cop finalitzada la contractació corresponent. Els  informes negatius que  s’emetin  sobre  la prestació  del  servei  dels  treballadors/ores es trametran a la persona treballadora a fi i efecte d’al·legacions. Posteriorment l’Ajuntament resoldrà sobre l’exclusió o no de la persona a la borsa.
 • El rebuig de la 1a i 2a proposta de contractació per part dels candidats suposarà que la persona cridada passi al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que estigui en situació de baixa mèdica o altra situació de suspensió establerta en aquestes Bases i degudament acreditada. En aquest sentit és causa de suspensió: la incapacitat temporal; el part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats/des a continuació del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a gaudir del permís corresponent; defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació temporal de fins a quatre dies; compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, pel temps que sigui indispensable per donar compliment al deure; matrimoni propi, si la celebració ha tingut lloc dins dels vint dies hàbils anteriors a l’oferiment de la proposta de contractació o ha de tenir lloc dins dels vint dies hàbils següents. En el cas que la persona interessada al·legui alguna de les causes esmentades no es modificarà la seva posició dins de la borsa. La persona interessada ha de justificar documentalment el motiu de suspensió davant l’Ajuntament.

 

2.3. Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:

 

-     No superar el període de prova establert.

-     Estar  sancionat/ada  per  resolució  ferma  en  via  administrativa  d’un  expedient disciplinari incoat per la comissió d’una falta greu o molt greu.

-     Rebutjar,  encara  que  justificadament,  tres  ofertes  de  treball,  llevat  que  sigui per causa de baixa mèdica o altre causa de suspensió establerta expressament en aquestes Bases. Tal i com s’ha indicat, el rebuig de la primera i segona oferta de treball comportarà que la persona se situï a l’última posició de la borsa.

-     Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de treball amb el benentès que és d’exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar els canvis que s’hi produeixin.

-     Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.

-     Renunciar a un contracte de treball vigent o nomenament interí, ja iniciat.

 • La voluntat expressa del treballador/a de ser exclòs de la borsa.
 • No presentar la documentació per acreditar les condicions de capacitat i els requisits exigits a la Base 3a d’aquestes Bases.

 

 

2.4. La borsa tindrà una vigència de dos anys des de la seva constitució.

 

2.5. En l’exercici de les funcions atribuïdes a les places ofertes és d’aplicació la normativa sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic.

 

Base 3a. Requisits dels aspirants

 

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

 

 1. Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb el Real decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Les persones aspirants que siguin estrangeres han d’acreditar la seva nacionalitat.

 

Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge de les persones espanyoles i nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separades de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separades de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

Les persones estrangeres amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que les  espanyoles.

Els/Les aspirants estrangers/res han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar. La prova, si escau, s’ha de qualificar d’APTE o NO APTE, sent necessari obtenir la valoració d’apte per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.

 

Restaran exempts/tes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que aportin amb la presentació de sol·licitud fotocòpia compulsada d’algun dels següents documents:

- Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat espanyol.

- Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

 

 1. Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

 

 1. Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

 

 1. Posseir el títol de  Graduat Escolar o Graduat en ESO, i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data que acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.

 

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers. L’equivalència de les titulacions haurà de ser acreditada per l’aspirant.

 

 1. No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

 

 1. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

 

 1. Posseir el certificat de nivell bàsic de català (certificat A2) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener), i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

 

En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.

 

No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

 

 • les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de la Vilella Alta, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,

 

h) Posseir el permís de conduir vehicles de classe "B" o superior

 

Base 4a. Presentació  de sol·licituds

 

Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió juntament amb el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats per les persones aspirants mitjançant fotocòpia simple, llevat del català i/o castellà que caldrà presentar original o fotocòpia compulsada, al Registre General de  l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb la disposició derogatòria i la disp. transitòria 4a d’aquesta llei.

 

Els aspirants han de manifestar en la sol·licitud que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en aquestes Bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

 

La documentació a presentar és:

 

 • Fotocòpia simple del DNI o NIE
 • Original o fotocòpia compulsada del nivell català requerit i, en el seu cas, del castellà
 • Fotocòpia simple de la titulació requerida, si és el cas
 • Currículum vitae
 • Fotocòpia simple de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats

 

L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau que pot presentar-se fins el moment de la realització de la prova de castellà/català si s’escau.

 

Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.

 

 

Base 4a. Termini de presentació de sol·licituds:  Set dies hàbils (7) comptats a partir de l’endemà de la publicació en el BOP.

 

Base 5a. Admissió dels aspirants

 

Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Ajuntament dictarà resolució en el termini d’un mes, declarant aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i assenyalant un termini de deu dies hàbils per a la seva esmena.

 

Transcorregut aquest termini, s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se les proves. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d’aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se’n produeixen, l’alcalde ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions, individualment, als aspirants. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista d’admesos i exclosos i s’ha de publicar només l’esmena a la seu electrònica de l’Ajuntament. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s’han d’entendre desestimades.

 

Per a més informació podeu trucar a l’Ajuntament, al telèfon 977 839 375, els diluuns, dimecres i divendres en horari d’atenció al públic (de  10,00 a 14,00 hores)

 

Base 7a.  Comissió de valoració

 

La Comissió de valoració serà col·legiada i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.

 

El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part de la Comissió de valoració.

 

El pertànyer a la Comissió de valoració serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.

 

La Comissió de valoració que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:

 

PRESIDÈNCIA: designat per l'Ajuntament de la Vilella Alta (titular i suplent)

VOCALS: 2 vocals designats per l’Ajuntament (titulars i suplents)

SECRETARI/ÀRIA, el de l'ajuntament el qual és de fedatari. Tindrà veu i sense vot  (titular i suplent).

 

La designació nominal dels membres de la Comissió de valoració, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon a la presidència de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.

 

La Comissió de valoració pot disposar la incorporació d’assessorament especialitzat per a totes o alguna de les proves. Les persones assessores no tenen vot.

 

La composició de la Comissió de valoració s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.

 

La Comissió de valoració no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència de la presidència i de la secretaria. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels membres presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president/a. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari/a, l’actuació del qual/de la qual és de fedatari/a. No obstant això, tindrà veu i vot quan alhora sigui membre de la Comissió de valoració computant-se com un únic vot.

 

La participació en la Comissió de valoració pot donar lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

 

Els membres de la Comissió de valoració es poden abstenir i les persones aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament per la qual es nomenen els membres de la Comissió de valoració.

 

De la sessió que faci la Comissió de valoració s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau de la presidència, i per tots els membres.

 

En tot cas, el funcionament de la Comissió de valoració s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

Base 8a. Desenvolupament del procés selectiu

 

El sistema de selecció serà per concurs de valoració de mèrits, amb la fase prèvia de coneixements de llengua catalana i castellana per aquells aspirants que no ho hagin acreditat prèviament segons l’establert en aquestes Bases:

 

a) Fase de coneixement de llengües (en cas de ser necessari):

 

1) Llengua catalana

 

Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:

 

Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà del a redacció d’un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.

 

Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

 

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada per la Comissió de valoració. El resultat de l’exercici serà d’APTE o de NO APTE, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.

 

Queden exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del certificat A2, de coneixements de nivell bàsic. de català, segons l’establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes.

 

2)  Llengua castellana

 

Només els aspirants que no compleixin els requisits establerts en aquestes Bases, en relació al coneixement de llengua castellana.

 

Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter eliminatori, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els membres de la Comissió de valoració.

 

La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d’APTE per a participar en el procés selectiu.

 

Resten exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 i es consideraran com a aptes.


b) Fase de concurs:

 

Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:

 

(Exemples de diferents valoracions)

 

- Entrevista. (obligatòria i no eliminatòria) (màxim 2,00 punts): La Comissió de valoració efectuarà una entrevista per valorar l’adequació del perfil professional (amb revisió en el seu cas del currículum vitae) de la persona aspirant en relació amb les característiques, competències professionals (integritat, relacions interpersonals, treball en equip, millora contínua, aconseguir resultats) i funcions de la plaça. En el cas que la persona aspirant no es presenti, la puntuació de l’entrevista serà de 0 punts.

 

- Experiència laboral (màx 2,5. punts):

 

 • L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,10 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. Documents justificatius: certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis.
 • Altres treballs realitzats en empreses privades, en llocs similars al convocat. A raó de 0,10 punts per any complet o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. Documents justificatius: informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

 

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.

 

- Formació (màxim 2,5 punts) relacionada amb les funcions del lloc: Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament (coneixement de les característiques dels materials existents al mercat, per a la seva correcta selecció i aplicació dins del seu àmbit; coneixements de la utilització de les eines, maquinària i tècniques d’execució de construcció i/o reparació d’infrastructures, coneixements en manteniment bàsic i reparació general bàsica d’edificis i instal·lacions, fusteria, pintura, electricitat i similars, prevenció de riscos laborals, etc.,), en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen. Els interessats han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.

 

Jornades fins a 9 hores - 0,05 punts

Jornades de 10 a 19 hores - 0,15 punts

Jornades de 20 a 39 hores - 0,25 punts

Jornades de 40 o més - 0,35 punts

 

Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys.

 

- Per disposar del Títol de graduat  Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar  o Títol de Formació Professional de primer grau 1,00 punts. El total màxim d’aquest apartat és d’1,00 punt.

 

-  Per disposar del carnet de manipuladors d’aliments 0,50 punts.

 

- Per disposar del carnet d'aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris 0,50 punts

 

- Coneixements de llengua catalana (màxim 1,00 punt): Es valoren els certificats de llengua catalana de la Direcció General de política lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (modificada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril), segons la distribució següent:

 

-  Certificat de nivell elemental (B1) de llengua catalana (orals i escrits)  0,50 punts

-  Certificat de nivell intermedi (B2) de llengua catalana (orals i escrits)   0,75 punts

-  Certificat de nivell superior (C1) de llengua catalana (orals i escrits)     1,00  punts

 

Base 9a. Llista per puntuació total obtinguda i presentació de documents

 

Un cop finalitzada la valoració del concurs de mèrits s’ha de fer pública la puntuació, per ordre de puntuació total obtinguda. La Comissió de valoració proposarà al president de la Corporació la constitució de la borsa de treball amb els aspirants que hagin superat aquest procés selectiu. Per Decret de l’Alcaldia es constituirà la Borsa de Treball que es regirà per l’establert en aquestes Bases i que contindrà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat de les proves i els mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates per oferir-los les propostes de contractació.

 

En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu la Comissió de valoració ha de declarar deserta la convocatòria i per tant la borsa de treball no es constituirà.

 

La puntuació final de les proves selectives i la llista d’aprovats s’ha de publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Els aspirants proposats presentaran els documents originals o fotocopies compulsades acreditatius de compliment de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria, així com dels mèrits al·legats, en el termini de  1 dies hàbils, comptats a partir del moment en que l’Ajuntament realitzi la crida per treballar.

 

Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, seran exclosos de la Borsa de treball, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l’alcalde.

 

Els qui tinguin la condició de personal d’aquest Ajuntament resten exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixen actualització; i únicament han d’acreditar les circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

 

Base 10a. Incidències

 

El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del president de la Comissió de valoració, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits i mèrits quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.

 

Mentre estigui constituïda, la Comissió de valoració està facultada per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d'alçada davant de l'Alcalde, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva publicació. Abans de la constitució de la Comissió de valoració i després que aquesta hagi efectuat la seva proposta aquesta facultat correspondrà a l'Alcaldia.

 

Base 11a. Contractació del personal

 

El president de la corporació procedirà a la formalització per escrit dels contractes  corresponents amb els aspirants proposats, seguint l’ordre establert a la Borsa de treball constituïda.

 

La contractació s'haurà de publicar a la Seu electrònica i al Portal de Transparència de l’Ajuntament i se n'haurà de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.

 

Base 12a. Període de prova

 

Les persones contractades hauran de superar un període de prova d’un mes. Aquest període no s'aplicarà si el candidat seleccionat ja hagués realitzat les mateixes funcions amb anterioritat a l’Ajuntament, sota qualsevol modalitat de contractació, amb una durada mínima d’un mes.

 

En finalitzar el període de prova, l’Ajuntament farà un informe d’avaluació de l’aspirant sobre l’aplicació dels seus coneixements i les seves capacitats a les activitats realitzades, la qualitat i l’eficàcia en el desenvolupament de les diferents tasques i l’adaptació a l’entorn de treball.

 

En el cas que la persona aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, perquè no assumeixi el nivell suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball serà declarat no apte/a, per resolució motivada de l’òrgan competent, perdrà, en conseqüència, tots els drets a la seva contractació i es donarà per finalitzat el seu contracte. En aquest cas, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de la persona aspirant que tingui la puntuació següent més alta, la qual haurà de superar el corresponent període de prova.

 

Disposicions finals

 

Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:

 

 1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
 2. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
 3. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors
 4. Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública
 5. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 8. Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 9. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 10. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

 

Segona. Règim de recursos

 

Contra les resolucions de l’Alcaldia, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 
Contra els actes i resolucions de les Comissions de valoració, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l'alcalde en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

 

Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.