BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL•LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019

04/06/2019 Actualitat

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL•LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019

 

1a. Objecte

Constitueix l’objecte d’aquestes Bases la regulació de la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de les instal·lacions del bar existents en el recinte de les piscines municipals i el control d'accés a les instal·lacions, ubicades al carrer de les Olles, s/n, durant la temporada d’estiu del 2019, compresa entre l'1 de juliol i el 31 d'agost del 2019.

Totes les instal·lacions del bar es troben físicament compreses dins el recinte de les piscines municipals, conforme el que s’exigeix a l’article 89 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques.

2a. Naturalesa i règim jurídic

Concessió demanial prevista a l’article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques.

La normativa que la regeix és l’esmentada Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, així com el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual es va aprovar el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, i la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

El desconeixement de les bases de la concessió en qualsevol dels seus termes i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix al concessionari de l'obligació de complir-les.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació i sens perjudici d'utilitzar altres mitjans de publicitat, s'exposarà al Taulell d'Edictes i Anuncis Oficials de l’Ajuntament.

3a. Modalitat i adjudicació

La concessió demanial s’adjudicarà de manera directa a les persones, físiques o jurídiques, interessades que tinguin capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a la destinació de les instal·lacions a la finalitat de la seva concessió, el bar del recinte de les piscines municipals, ubicades al carrer de les Olles, s/n, durant la temporada d’estiu 2019.

4a. Durada

El termini de la concessió serà el comprès entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.

5a. Cànon concessional

Per raó de la cessió de les instal·lacions del bar existent en el recinte de les piscines, la persona concessionària seleccionada ha d’abonar a l’Ajuntament la quantitat, mínima i millorable a l’alça, de CENT EUROS (100 €), IVA inclòs, per tota la temporada. La millora a l’alça d’aquest preu serà un dels criteris de valoració en l’adjudicació. La meitat d’aquest preu s’haurà d’ingressar abans del 31 de juliol de 2019 i l’altra meitat abans de l’1 de setembre de 2019 mitjançant el seu ingrés en compte corrent de l’Ajuntament.

 

6a. Obligacions de la persona concessionària

La persona concessionària adjudicatària assumirà les obligacions següents, directament vinculades amb la finalitat de les instal·lacions objecte de la concessió:

1. Exercir el control d'accés a les instal·lacions de les piscines municipals quedant autoritzada a cobrar el preu públic aprovat a l'ordenança fiscal corresponent, que es liquidarà setmanament a la secretaria de l'Ajuntament. En contraprestació rebrà el 7% (set per cent) de la recaptació obtinguda total per la venda d’entrades i abonaments al final de la temporada.

2. L’horari ordinari d’obertura de les instal·lacions del bar serà el mateix de les piscines, llevat que la persona concessionària vulgui ampliar-lo en compliment de l’establert a l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament:

De dilluns a diumenge:

De 12.00 a 15.00 h i de 17.00 a 20.00 h.

Serà facultat de l’Ajuntament l’ampliació dels horaris quan s’organitzin altres actes al recinte de les piscines municipals.

3. Dotar els locals i dependències del bar amb les instal·lacions, maquinària i equips necessàries per al seu funcionament i servei adequats.

4. Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de totes les instal·lacions i equips, tant dels ja existents com dels incorporats per la persona concessionària seleccionada.

5. Complir la normativa higiènica, sanitària i laboral.

6. La persona concessionària seleccionada serà responsable de tots els danys a tercers derivats de la utilització i el compliment de les finalitats de les instal·lacions de bar de les piscines.

7. La persona concessionària seleccionada està obligada al compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció, seguretat social, accidents, sanitat, espectacles, esport, així com de les disposicions fiscals i les que puguin afectar al compliment de la finalitat de bar de les instal·lacions objecte de concessió.

8. Seran en tot cas de compte de la persona concessionària seleccionada les despeses de manteniment, reparacions ordinàries i neteja de les instal·lacions.

7a. Obligacions de l’Ajuntament

L’Ajuntament s’obliga a facilitar les instal·lacions de bar existent en el recinte de les piscines municipals, amb l’equipament existent, així com la comesa de xarxa elèctrica, sent de compte de l’Ajuntament el pagament dels consums per aquest concepte, així com pel de subministrament d’aigua, i les taxes de clavegueram i recollida d’escombraries.

Així mateix, l'Ajuntament s'obliga a facilitar els talonaris de les entrades i abonaments.

8a. Facultats de l’Ajuntament

L’Ajuntament, com a titular de les instal·lacions, es reserva la facultat d’inspeccionar i comprovar en qualsevol moment, i sense necessitat de cap avís previ, el seu estat, el compliment de la finalitat de les instal·lacions i la seva adequada destinació, i llur correcte funcionament.

Així mateix, l’Ajuntament exerceix les facultats dominicals i de policia previstes a la Llei 33/2003, de 3 de novembre; Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i Llei municipal i de Règim local, entre les quals la facultat de resoldre els dubtes que sobre el compliment poguessin sorgir.

9a. Prohibició de transmissió o qualsevol altra forma de cessió a tercers

La persona concessionària seleccionada no podrà transmetre ni cedir a tercers per qualsevol títol que sigui els drets derivat de la concessió ni l'ús de les instal·lacions o de qualsevol dels seus elements principals o accessòries.

10a. Procediment de selecció, criteris i adjudicació

L'adjudicació de la concessió demanial es farà de manera directa, conforme als articles 93.1 i 137.4.d) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, en raó de l’interès general de la finalitat a la qual estan afectades les instal·lacions objecte de la concessió, atenent als criteris següents de valoració i segons les puntuacions següents:

a. Millora a l’alça del cànon de la concessió.

Es valorarà segons un criteri de proporcionalitat pura, a raó d’1 punt per cada 20 € de millora a l’alça del cànon concessional, fins a un màxim de 40 punts.

b. Descripció de l'oferta.

És valorarà, amb 10 punts, la realització per part de la persona adjudicatària d'activitats culturals, recreatives o lúdiques. En aquest cas, cal comunicar-ho pràviament a l'Ajuntament per evitar duplicitats d'actuacions. En general, qualsevol activitat s'ha de dur a terme exclusivament a l'espai de la terrassa del bar; en cas d'activitats dins la piscina, la persona adjudicatària s'haurà de fer càrrec del servei de socorrisme.

Les possibles empats derivat de l’aplicació dels anteriors criteris de valoració es resoldran per sorteig.

Les propostes es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, en el termini de quinze dies naturals a comptar de la publicació de l'anunci de licitació a la pàgina web municipal: http://www.vilellaalta.altanet.org/ i al Tauler d'Edictes i Anuncis Oficials de la Corporació.

Les proposicions hauran de presentar-se presencialment a l’Ajuntament, o bé per correu, fax o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

Cada persona interessada no podrà presentar més d’una proposició.

Les persones interessades han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions d'acord amb el model d'instància de l'Annex 1 i dins d'un sobre tancat es presentarà la proposta d'acord amb l'Annex 2, signada per la persona interessada.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

L'Ajuntament, previs els informes que consideri oportuns, qualificarà les ofertes presentades i adjudicarà la concessió motivadament a la proposta que presenti l'oferta més avantatjosa.

11a. Garanties

1. No s'exigeix cap garantia provisional als licitadors d'acord amb el que preveu l'article 106 de la LCSP.

2. La garantia definitiva a constituir per la persona licitadora que hagi presentat l'oferta més avantatjosa serà el 5 % del preu d'adjudicació.

12a. Document de formalització de la concessió

En la notificació de l’adjudicació adreçada a la persona concessionària seleccionada, se la citarà perquè concorri a formalitzar la concessió en document administratiu.

Serà requisit indispensable per tal de poder formalitzar el document de concessió l'acreditació per part de la persona concessionària seleccionada d’haver constituït la garantia definitiva.

No podrà iniciar-se la concessió sense la prèvia formalització.

13a. Reversió

A la finalització de la concessió, revertiran a la Corporació les instal·lacions, de manera que la persona concessionària seleccionada haurà de lliurar-les d'acord amb les presents Bases i en l'estat de conservació i funcionament adequats.

Amb una antelació d'una setmana per finalitzar el termini de la concessió, els Serveis Tècnics municipals de l'Ajuntament efectuaran una inspecció i determinaran les obres, treballs i reparacions precises per deixar les instal·lacions en perfecte estat utilització i funcionament.

Les reparacions que s’hagin d’efectuar, per manca de deure de conservació de la persona concessionària, seran realitzades per l’Ajuntament, a càrrec de la concessionària, i el seu import deduït de la garantia i de l'import de la liquidació de la compensació pel cobrament dels preus públics d'accés a les instal·lacions de les piscines, prèviament a la seva devolució. De la restitució de la possessió a l’Ajuntament se n’aixecarà acta, que també signarà la concessionària si hi concorre, en la qual s’especificaran les reparacions que s’hagin de realitzar en els béns restituïts i revertits.

La persona concessinària, per la seva banda, podrà retirar tots els béns mobles i elements existents, adquirits durant l'exercici de la concessió, que no estiguin units de manera fixa al bé, de manera que puguin separar-se sense que es produeixi trencament ni deteriorament de la construcció i les seves instal·lacions.

En cap cas no podran retirar-se els béns mobles i la resta d'elements posats a disposició del concessionari per part de l'Ajuntament en el moment d'iniciar-se la concessió i que es recolliran en la corresponent acta d’inici de la concessió.

Un cop restituïts els béns i, en el seu cas, efectuades les reparacions, l’Ajuntament retornarà a la persona concessionària la garantia constituïda i l'import retingut de la compensació pel control d'accés, o la part que correspongui, dintre del termini de tres mesos.

 

La Vilella Alta, 3 de juny del 2019

L'alcalde

Marc Vinyes Verge