EDICTE ANUNCIANT L'INICI DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE LA VILELLA ALTA I LA VILELLA BAIXA

13/11/2019 Actualitat

EDICTE ANUNCIANT L'INICI DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE LA VILELLA ALTA I LA VILELLA BAIXA

AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA
EDICTE


L'Ajuntament de la Vilella Alta comunica a tots els possibles interessats que la Generalitat de Catalunya ha fixat la data d'inici de les operacions de delimitació dels termes de la Vilella Alta i la Vilella Baixa per al proper dia 21 de novembre a les 10,30 hores.


El que es comunica per general coneixement i als efectes previstos en l'article 30 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis.

L'alcalde
Damià Fabrega Sabaté