PROCEDIMENT PER A L’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I EL SUPLENT DE LA VILELLA ALTA

17/09/2019 Actualitat

PROCEDIMENT PER A L’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I EL SUPLENT DE LA VILELLA ALTA

AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA

 

 

EDICTE

 

D’acord amb el que disposa la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, és necessari iniciar el procediment per a l’elecció del jutge de pau titular i el suplent de la Vilella Alta com sigui que està a punt de finalitzar el mandat de l’actuals 

D’acord amb l’art. 101 de la LOPJ i 5 del RJP es fa pública convocatòria per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent del terme municipal de la Vilella Alta i, s’obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit, acompanyant a la sol·licitud fotocopia del DNI, currículum vitae i declaració de capacitat i compatibilitat, d’acord amb el que preveu els art. 4, 5 6 i 7 del Reglament 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de pau, i art. 303 de la LOPJ.

Les esmentades sol·licituds es presentaran a la secretaria general de l’Ajuntament de la Vilella Alta, en hores d’atenció al públic.

La Vilella Alta, 9 de setembre de 2019

 

L'alcalde

Damià Fabrega Sabaté