Noticies

22/11/2019 Actualitat
L'Ajuntament de la Vilella Alta comunica a tots els possibles interessats que la Generalitat de Catalunya, a petició de l'Ajuntament de la Vilella Baixa, ha ajornat la data d'inici de les operacions de delimitació dels termes de la Vilella Alta i la Vilella Baixa, prevista inicialment pel dia 21 de...
22/11/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 1 d'octubre de 2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció una subvenció destinada al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria de 2019. Pressupost Elegible: 4.589,55...
22/11/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 24 de setembre de 2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció destinada al finançament de l'actuació "Tercera fase d'adequació de l'enllumenat públic del municipi de la Vilella Alta per la...
13/11/2019 Actualitat
AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA EDICTE L'Ajuntament de la Vilella Alta comunica a tots els possibles interessats que la Generalitat de Catalunya ha fixat la data d'inici de les operacions de delimitació dels termes de la Vilella Alta i la Vilella Baixa per al proper dia 21 de novembre a les 10,30...
06/11/2019
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL MUNICIPAL DE LA VERITABLE ALIANÇA DE LA VILELLA ALTA 1. Objecte El concurs té per...
06/11/2019
ANUNCI AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA Havent quedat deserta convocatòria del concurs per la concessió administrativa per a l’ús privatiu i l’explotació del servei de bar al Casal Municipal de La Veritable Aliança de la Vilella Alta, feta pública mitjançant anunci numero 2019-9016 en el BOPT de data...
25/10/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de setembre de 2017, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció correponent al programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals del PEXI 2017. Nom de l'actuació...
17/09/2019 Actualitat
AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA EDICTE D’acord amb el que disposa la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, és necessari iniciar el procediment per a l’elecció del jutge de pau titular i el suplent de la Vilella Alta com sigui que...
30/08/2019
La Diputació de Tarragona, per decret 2019-0003365, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella alta una subvenció destinada al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat per al seu ús, exercici 2019 Beneficiari: Ajuntament de La...
30/08/2019 Actualitat
La Diputació de Tarragona, per decret 2019-0002852, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019 per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament de La Vilella Alta Municipi: La Vilella Alta Concepte: Rehabilitació...

Pàgines